top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie wobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest GC Deweloper sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dmowskiego 17 B, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000279878, dla której akta rejestrowe  rowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982111135, REGON: 020517029.
 

2. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy w wyniku złożenia zapytania za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie www, wypełnienia formularza w formie papierowej, pocztą elektroniczną, telefonicznie oraz podczas spotkań. 
 

3. Zgodnie z jakimi zasadami przetwarzane będą Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbieramy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w posób niezgodny z tymi celami. Zbieramy dane adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich będziemy je przetwarzać. Zebrane dane uaktualniamy w razie potrzeby. Przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Twoje dane przetwarzamy w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę  przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.


4. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać:
a) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
- udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym zapytania w sprawach związanych z produktami lub usługami własnymi oraz produktami lub usługami spółek powiązanych z nami kapitałowo,
- wysyłania oraz przekazywania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną obejmujących produkty i usługi własne, produkty i usługi podmiotów powiązanych z nami kapitałowo oraz produkty i usługi uzupełniające ofertę ww. podmiotów oferowane przez naszych partnerów handlowych,
b) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i interesu innych podmiotów powiązanych z nami kapitałowo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) m.in. w celu:
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług lub produktów, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych.


5. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. agencjom reklamowym/marketingowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne),
c) podmiotom powiązanym z nami kapitałowo celem realizacji ich prawnie uzasadnionych interesów.
 

6. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Zebranych danych osobowych nie będziemy przekazywać do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 

7. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań handlowych (odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego) oraz marketingowych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (naszego oraz podmiotów powiązanych z nami kapitałowo), przechowujemy je do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


8. Jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na Twoje zapytanie w formularzu kontaktowym na naszej stronie www oraz brakiem możliwości wysyłania do Ciebie informacji marketingowych.


II. Pliki cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z naszej strony. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na naszej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że widziałeś określone treści z naszej strony. Gromadzone informacje dotyczą między innymi adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnętrznie w celu optymalizacji działań.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, 
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez ustawień i personalizację interfejsu. Pliki cookies, aktualizowane podczas odwiedzin naszej witryny możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki. Zmian dokonać można również w opcjach programów typu firewall, jednakże ich wyłączenie może być przyczyną wykorzystywania niepełnej opcji treści naszej witryny.

Pliki cookies, aktualizowane podczas odwiedzin naszej witryny możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki. Zmian dokonać można również w opcjach programów typu firewall, jednakże ich wyłączenie może być przyczyną wykorzystywania niepełnej opcji treści naszej witryny.

bottom of page